Tvorivosť nepozná lockdown

Zámerom projektu bolo zviditeľniť a sprístupniť jedinečné umenie našich klientov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím počas lockownu. Obmedzenie sociálnych kontaktov a bežného režimu má nepriaznivé psychologické dopady osobitne na ľudí, ktorí sú závislí na podpore druhých.To bol dôvod, prečo arteterapeutka Impulzu Jana Mareková v spolupráci s akad. maliarkou Šarlotou Štrompachovou a liečebnou pedagogičkou Ľubicou Maštalírovou navrhli programovú nadstavbu doterajších hodín individuálnej alebo miniskupinovej terapie umením, navýšili ich objem a vyskúšali nové, tvorivé techniky pre prácu s farbami a hlinou. Nenahraditeľnou súčasťou týchto stretnutí bola hudba, ktorá na klientov pôsobí relaxačne a uzemňujúco.Vďaka tomuto prístupu vznikali prekrásne diela, v ktorých je vpísané všetko súčasné prežívanie našich klientov. Sú dôkazom, akým zázračným nástrojom umenie je, ako dokáže prebúdzať hlbší kontakt so sebou a s druhými a rozvíjať liečivé procesy.

V prvej fáze stretnutí sa zamerali u klientov na vzájomné portrétovanie. Používajúc zaujímavú techniku batikovanej maľby klientov motivovali k tomu, aby do pozadia portrétu znázornili predmety, ktoré sú pre portrétovaného typické a ktoré má rád. Spočiatku boli klienti rozpačití, ale neskôr sa tešili z toho, ako sa navzájom poznajú. Tieto techniky prehlbovali podporné vzťahy v komunite, tak dôležité v tomto  období … Rovnako potreba hmatových podnetov a dotykov s hlinou pôsobí upokojujúco a pozitívne, ovplyvňuje emocionalitu aj manuálne zručnosti klientov. Okrem rôznych techník modelovania klienti zhmotňovali svoj vnútorný svet, svoje predstavy, sny a túžby a vytvárali si od negatívnych zážitkov odstup.

Na ďalších hodinách arteterapie mali klienti možnosť samostatne si zvoliť predlohu, tému. Vo väčšine prípadov uprednostnili prírodné motívy: stromy, les, kvety, zátišia s kvetmi. Stvárňovali ich technikou, ktorú si už osvojili, alebo ktorá ich zaujala (maľba na batikovaný podklad, koláž, otláčanie prírodných materiálov). Okrem prírodných tém vytvorili kolekciu 12 obrazov – výjavov z cirkusu, kde sa zamerali predovšetkým na vystúpenia akrobatov.

Počas jednotlivých činností v keramickej dielni si klienti vyskúšali rôzne zaujímavé techniky. Pri modelovaní vlastných portrétov skúmali prostredníctvom vizuálnych a hmatových podnetov jednotlivé časti svojich tvárí, čo potom vkladali do hliny ako odtlačok toho, ako sa vidia a vnímajú vlastnými očami. Spočiatku boli ich pokusy neisté, no po niekoľkých nevydarených pokusoch sa začali črtať pod ich rukami prvé diela. Vytvárali aj rôzne iné dekoračné predmety a keramické hlavy k cirkusovým postavám, ktoré dotvorili použitím rozličného materiálu.  Boli to zábavné, tvorivé chvíle, plné rozmanitých nápadov a fantázie.

Našim cieľom bolo sprostredkovať verejnosti arteterapeutický  rozmer umenia a predstaviť práce klientov (obrazy, keramiku, tkaný textil a sviečky) s konkrétnym, písomným odkazom od toho ktorého autora. Išlo o výstavu s názvom „Tvorivosť nepozná lockdown“ v Zichyho paláci, ktorá okrem toho, že pomohla našim klientom vyrovnať sa s nepriaznivými okolnosťami súvisiacimi s obdobím pandémie, bude možno aj inšpiráciou pre ostatné zariadenia.

Význam a prínos projektu spočíva v snahe o uplatnenie sily arteterapie, ako možnosti sebavyjadrenia a radosti z tvorby z dôvodu obmedzených sociálnych kontaktov a bežného režimu, na ktorý boli klienti zvyknutí. Prínosom projektu bolo zviditeľniť jedinečné umenie našich klientov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím počas lockownu prostredníctvom výstavy v reprezentačných priestoroch Zichyho paláca a tiež videom s názvom výstavy „Tvorivosť nepozná lockdown“, ktoré doteraz videlo 450 ľudí. Súčasťou výstavy bol aj malý kultúrny program od profesionálnych hudobníkov a katalóg vystavených diel: obrazov, keramiky, tkaného textilu a sviečok.