Etický kódex dobrovoľníka Impulzu

Každý dobrovoľník Impulzu, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke je povinný dodržiavať tento „Etický kódex dobrovoľníka Impulzu“, ktorý je súčasťou zmluvy o dobrovoľníckej činnosti. Jeho nedodržanie je dôvodom na ukončenie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti v Impulze, ZPMP v Petržalke.

Od dobrovoľníka v Impulze sa očakáva, že:

 • je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou zariadenia,
 • jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku,
 • uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, klientom, zamestnancom a verejnosti,
 • hľadá v iných ľuďoch dobré stránky a vlastnosti, podnecuje ich rozvoj tak, aby boli ochotní prevziať spoluzodpovednosť a aktívne pristupovali k riešeniu vlastných problémov,
 • vyhýba sa skresľovaniu informácií, rešpektuje a vyhľadáva pravdu,
 • chráni všetky dôverné informácie o osobách a firmách, ktoré sú v kontakte s Impulzom, ZPMP v Petržalke,
 • podporuje dôveru verejnosti v charitatívne organizácie,
 • dôsledne hodnotí vykonanú prácu.

Zásady správania ku klientom:

Dobrovoľník Impulzu vo vzťahu ku klientovi si plní svoje povinnosti:

 • bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie klienta, ku klientovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti,
 • voči klientovi je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby a záujmy,
 • ku klientovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému a hrubému správaniu voči nemu,
 • s každým klientom komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou,
 • klienta aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie sa,
 • hľadá  možnosti,  ako  zapojiť  klienta  do  procesu rozhodovania o vlastnej osobe
  a o riešení vlastných problémov,
 • vedie klienta k samostatnosti,
 • rešpektuje právo klienta na vlastný názor,
 • klient má právo výberu, dobrovoľník zaňho nerozhoduje, pokiaľ klient svojim rozhodnutím neohrozuje seba, iných klientov alebo okolie,
 • v prítomnosti klienta nerieši svoje súkromné záležitosti,
 • ochraňuje klienta pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca, dobrovoľníka.

Zásady správania medzi spolupracovníkmi:

 • je tímovým hráčom pracovného kolektívu,
 • je tolerantný, objektívny, aktívne počúva,
 • buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch,
 • v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nadobudol obrovský rozmer,
 • nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči klientovi alebo kolegovi,
 • preukazuje    pochopenie   a   úctu  voči  ostatným  dobrovoľníkom a partnerom,
 • rešpektuje názory ostatných.

Zásady správania voči rodine a verejnosti: 

 • dobrovoľník svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia a podporuje  osvetu o živote ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia so špeciálnymi potrebami,
 • zachováva dôvernosť informácií o klientoch, neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone dobrovoľníckej práce,
 • dobrovoľník nesmie vedome vykonať, ani prijať žiadne rozhodnutie, ktoré by bolo v neprospech Impulzu, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke.