Cenník služieb

Výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu prijímateľom je zložená z úhrad za nasledovné činnosti:

1. Odborné činnosti

sociálna rehabilitácia 0,00 Eur/deň
sociálne poradenstvo 0,00 Eur/deň
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 1,67 Eur/deň
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0,00 Eur/deň
pracovná terapia 0,00 Eur/deň

2. Obslužné činnosti stravovanie

cena za stravu (obed) 3,50 Eur/deň

3. Ďalšie činnosti

vzdelávacia činnosť 0,83 Eur/deň
záujmová činnosť 0,83 Eur/deň

Výška platby za poskytovanie sociálnej služby, ktorú má prijímateľ uhrádzať je 3,33 Eur/deň a cena za stravu (obed) je 3,50 Eur/deň

Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu

  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak,
  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa príjmu a majetku, ak tak ustanovuje zákon o sociálnych službách,
  • prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, a to do konca príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho, podľa dohody poskytovateľa a prijímateľa bankovým prevodom alebo v hotovosti.