Kontakt

Názov:
Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke

  • Sídlo a poštová adresa: Turnianska 10, 851 07 Bratislava, Slovenská republika
  • Telefón: 02/63815080
  • E-mail: info@zpmp-impulz.sk
  • Právna forma: Občianske združenie
  • IČO: 30813891
  • DIČ: 2020912146
  • Číslo účtu: 2668250009/1100
  • IBAN: SK87 1100 0000 0026 6825 0009