Kto sme?

Sviecky-1

Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke je neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Založilo ho v roku 2001 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke.

Pre svojich klientov vytvára podporujúci, útulný a podnetný priestor pre zážitkové učenie, rozvoj tvorivosti a pracovné uplatnenie.

Súčasťou tohto poslania je snaha o premostenie sveta ľudí s mentálnym postihnutím so svetom väčšinovej spoločnosti prirodzenou cestou.

O Impulze

Impulz prevádzkuje rehabilitačné stredisko a chránenú dielňu na výrobu darčekových predmetov, v ktorej zamestnáva ľudí s mentálnym postihnutím. Rehabilitačné stredisko a chránená dielňa Impulz je denné centrum.

V rehabilitačnom stredisku
prebieha výcvik komunikačných, sociálnych, ale aj záujmových zručností klientov.

Sviecky2

V chránenej dielni
sú zamestnaní ľudia s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, ktorí pracujú pod dohľadom majstra.

Impulz poskytuje

 • ambulantnú formu sociálnej služby s cieľom pripraviť klienta na čo najsamostatnejší život v prirodzenom prostredí
 • možnosť zamestnania v chránenej dielni
 • sociálne poradenstvo
 • podporu rodinám klientom

Srdcia

Našou víziou je svet, kde ľudia s mentálnym postihnutím majú život taký, ako všetci ostatní – môžu pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, majú rodinný život a priateľov. Sú začlenení do spoločnosti, majú rovnaké práva, sú vypočutí a akceptovaní spoločnosťou takí, akí sú. Dostávajú príležitosti, aby podľa svojich daností dosiahli maximálne možnú mieru samostatnosti a nezávislosti.

Naším poslaním je vytvárať šance pre ľudí s mentálnym postihnutím na dosiahnutie všestranného individuálneho rozvoja v rámci vzdelávacích programov, tréningov a terapií v podmienkach denného centra. Oslovovať verejnosť neformálnymi akciami, ktoré zbližujú oba svety. Chceme spolu vytvárať komunitu, kde z podpory slabších majú prospech všetci.

Naším cieľom je:

 • vytvárať podnetné a aktivizujúce prostredie denného centra pre ľudí s mentálnym postihnutím a podporovať ich na ich ceste k čo najväčšej samostatnosti,
 • upevňovať a rozvíjať ich návyky a zručnosti potrebné pre zvládnutie kľúčových praktických činností, komunikácie a orientácie v bežných situáciách na verejnosti,
 • podporovať individuálny rozvoj klientov,
 • poskytovať im príležitosti, aby sa mohli prejaviť ako individuality, rozvíjať svoju kreativitu, zručnosti a pracovné návyky,
 • zabezpečovať rozvoj chránenej dielne, ktorá poskytuje zamestnanie tým najzručnejším klientom,
 • spolupracovať s rodinou klienta a odľahčiť rodinu,
 • viesť centrum ako otvorené kooperujúce zariadenie, ktoré jednak vytvára príležitosti na kontakt svojich klientov s verejnosťou, ale aj pozýva verejnosť, aby nachádzala cestu k prijímaniu ľudí s mentálnym postihnutím ako rovnocennej súčasti spoločnosti.