Informácie pre dobrovoľníkov

 1. Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť.
 2. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť mimo svojich pracovných, služobných alebo študijných povinností alebo mimo svojho podnikania.
 3. Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vyberá a pripravuje dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti.
 4. Impulz ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti vyberá záujemcov o dobrovoľnícku prácu na základe osobného rozhovoru.
 5. Počas osobného rozhovoru sa zistia predstavy a očakávania oboch zúčastnených strán, poskytnú sa informácie o možných činnostiach v zariadení a dohodnú sa konkrétne podmienky výkonu dobrovoľníckej práce.
 6. Po vzájomnej dohode oboch zúčastnených strán uzatvorí Impulz s dobrovoľníkom zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.
 7. Zmluva môže byť uzatvorená písomne alebo ústne.
 8. Ak je zmluva uzavretá ústnou formou, musí byť medzi organizáciou a dobrovoľníkom dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti.
 9. Vybratý dobrovoľník prechádza procesom zaškoľovania a prípravy na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.
 10. Príprava pozostáva zo všeobecnej a odbornej prípravy.
 11. Všeobecná príprava zahŕňa oboznámenie sa dobrovoľníka s jeho právami a povinnosťami, s poslaním, organizačnou štruktúrou a prevádzkou organizácie, a so základnými dokumentmi Impulzu. Súčasťou všeobecnej prípravy je aj zoznámenie dobrovoľníka so zamestnancami organizácie.
 12. Odborná príprava je zameraná na konkrétny druh práce, ktorú bude dobrovoľník vykonávať. Základným cieľom odbornej prípravy je zaučiť dobrovoľníka vo svojej práci, oboznámiť ho s konkrétnymi postupmi, metódami a technikami práce.
 13. Činnosť dobrovoľníkov vedie interný zamestnanec – koordinátor.
 14. Úlohou koordinátora dobrovoľníkov je:
 • oboznámiť dobrovoľníkov s pracovným prostredím,
 • zoznámiť dobrovoľníkov s ostatnými zamestnancami, s ktorými bude pri výkone dobrovoľníckej činnosti spolupracovať,
 • oboznámiť dobrovoľníkov so štandardami kvality poskytovaných sociálnych služieb a metodikami k nim,
 • oboznámiť dobrovoľníkov so zásadami bezpečnosti práce,
 • zoznámiť dobrovoľníkov s prijímateľmi,
 • viesť evidenciu a dochádzku dobrovoľníkov.
 1. Impulz vedie evidenciu a dochádzku dobrovoľníkov.
 2. Dobrovoľnícka činnosť končí uplynutím doby, ktorá bola dohodnutá v zmluve o dobrovoľníckej činnosti uzatvorenej medzi Impulzom, ZPMP v Petržalke  a dobrovoľníkom.
 3. Dobrovoľník môže svoju činnosť ukončiť aj pred uplynutím dohodnutej doby.
 4. Ak dobrovoľník závažne poruší, prípadne opakovane nedodržiava pravidlá Impulzu, môže organizácia dobrovoľníka prepustiť ešte pred uplynutím doby dobrovoľníckej činnosti.
 5. Impulz, ZPMP v Petržalke vydá písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka a písomné hodnotenie dobrovoľníckej činnosti, ak o to dobrovoľník požiada.