Postup pre prijatie do zariadenia

Prijímanie fyzických osôb do zariadenia sociálnych služieb sa realizuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Občan má právo na výber druhu, formy a poskytovateľa sociálnej služby, pri prijatí do zariadenia však musí spĺňať zákonom stanovené podmienky a postup.

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v rehabilitačnom stredisku si na Úrade BSK, odbore sociálnych vecí podáva:

          1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným Lekárskym nálezom s prislúchajúcimi kópiami lekárskych odborných vyšetrení, ktoré nie sú staršie ako 6 mesiacov. Samosprávny kraj vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne  aj Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, návrh druhu sociálnej služby a určenie opätovného posúdenia zdravotného stavu ak sa nejedná o stav trvalý.

Vzhľadom k tomu, že príslušný samosprávny kraj postupuje pri vydávaní rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), je viazaný zákonnými lehotami na vydanie rozhodnutia (30 dní). Pre občana je dôležité, aby sa v prípade ak súhlasí s obsahom Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ihneď po doručení Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu  vzdal možnosti odvolania tak, aby rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, v opačnom prípade plynie 15-dňová lehota a až po jej uplynutí sa rozhodnutie stane právoplatným. Je nevyhnutné, aby právoplatnosť rozhodnutia bola na rozhodnutí riadne vyznačená.

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku a jeho správoplatnení, si žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Všetky potrebné tlačivá k žiadosti pre prijatie do zariadenia nájdete na: https://bratislavskykraj.sk/socialne-veci/ziadosti-a-tlaciva/

          2. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Je možné ju podať priamo na BSK alebo osobne v našom zariadení, prípadne zaslať poštou. Žiadosť bude postúpená na BSK. Žiadosť musí obsahovať:

a). Právoplatné rozhodnutie spolu s posudkom o odkázanosti občana na sociálnu službu, vydané Bratislavským samosprávnym krajom. 

b). Vyplnené a podpísané tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úrade BSK, v našom zariadení v kancelárii riaditeľky, príp. v elektronickej forme na stiahnutie.

c). Súhlas so zaradením a evidenciou v poradovníku čakateľov.
Tento súhlas stačí uviesť do poznámky na tlačive žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Bez súhlasu nie je možné zaradiť žiadateľa do poradovníka čakateľov v prípade, ak nemáme aktuálne voľné miesto.

d). Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac a fotokópiu súčasného rozhodnutia o výške invalidného dôchodku.

e). Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu. Tlačivo je k dispozícii priamo v našom zariadení v kancelárii riaditeľky, príp. v elektronickej forme na stiahnutie.

f). Fotokópiu občianskeho preukazu.
K žiadosti sú potrebné všetky tieto doklady, inak žiadosť nie je možné akceptovať. V prípade, že nemáme voľné miesto, bude žiadateľ zaradený do poradovníka čakateľov.

Po posúdení Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby požiada BSK o uzatvorenie zmluvy medzi naším zariadením a klientom. Následne naše zariadenie uzatvára s klientom Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.