MAKE – ABLE

program-celozivotnehoVďaka finančnej podpore Programu celoživotného vzdelávania Grundtvig – Učiace sa partnerstvá, sa nám podarilo úspešne zrealizovať dvojročný projekt Make – Able, na ktorom spolupracovali partneri zo šiestich krajín (Španielska, Talianska, Belgicka, Česka, Slovenska a Veľkej Británie).Cieľom bolo, aby si dospelí ľudia s postihnutím osvojili niektoré sociálne a kultúrne kompetencie, ktoré by im pomohli stať sa sebavedomými  a začať sa rozvíjať ako aktívni členovia komunity, v ktorej žijú a pracujú. Termín „občiansky model postihnutia“ je termín, ktorý má vyjadrovať nový prístup k postihnutému a nahradiť starý „medicínsky“ model (v ktorom predstavujú pacientov vyžadujúcich starostlivosť) alebo „sociálny“ (v ktorom predstavujú ľudí úplne odkázaných na sociálny systém).

Makeable sa vyvinul ako rámcová osnova pre poznanie ako môže byť občiansky model realizovaný v šiestich rôznych organizáciách z rôznych európskych krajín. Mobility umožnili ľuďom s postihnutím, asistentom, kreatívnym facilitátorom a manažérom, aby viedli toto poznávanie dvomi paralelnými spôsobmi. Kultúrna interakcia prebehla spôsobom návštev historických miest, kultúrneho dedičstva a múzeí, pri návštevách formálnych osláv, koncertov ako aj konferencií a účasťou na každodennom živote v partnerských organizáciách. Príležitosti na vzdelávanie sme získali aktívnou účasťou na tvorivých dielňach a kreatívnych stretnutiach, ktoré zahrňovali široký rozsah vizuálnych umení a remesiel, vrátane dramatických umení prostredníctvom tanca, pantomíny a spoločenských aktivít ako napríklad varenie a spoločné stolovanie. Jedným z najvzrušujúcejších aspektov, ktoré viedli k prebúdzaniu uvažovania a k inováciám bol fakt, že všetci, ktorí sa zúčastnili na mobilitách sa učili vďaka aktívnej účasti na všetkých činnostiach. Všetci sa zúčastňovali činností, rôznych prístupov a radikálnych myšlienok, o všetkom sa diskutovalo a bolo zároveň realizované v praxi počas návštev v partnerskej organizácii.

Činnosti, ako je dohodnutie prístupu pre vozík a plánovanie časov a potrebnej energie pre požiadavky ľudí s postihnutím boli demonštrované, otestované a vyhodnotené. Boli tiež zistené a vyskúšané ďalšie nie nepatrné aspekty ako napríklad predsudky, to čo ľudia robia a ako vnímajú ľudí s postihnutím. V tomto aspekte projektu sme sa stretli s mnohými výzvami a nemohli sme ani zrealizovať všetky ciele, ktoré sme si v tomto smere naplánovali. Napríklad kreatívni facilitátori boli trénovaní v praxi, čo im umožňuje zúčastniť sa tvorivých workshopov s európskymi návštevníkmi, hlavne s ľuďmi s postihnutím. Tiež bolo v pláne využiť web stránky partnerských organizácií, ale nakoniec spoločné DVD s publikáciami, prezentácie na konferenciách a záverečná hlavná prezentácia sa ukázali byť oveľa efektívnejšími diseminačnými výstupmi a úspechmi projektu.

V termínoch kvantitatívnych výstupov, oveľa viac ľudí s postihnutím, ako bolo plánované, benefitovalo z mobilít a toto organizácie úspešne otestovali ako aj zručnosti pri plánovaní. Okrem toho, signifikantný počet ľudí na vozíčkoch, ako aj ľudí s postihnutím vyžadujúcich si nepretržitú starostlivosť, bolo schopných zúčastniť sa seberovne svojou prítomnosťou v iných krajinách a tak boli pozitívnym príkladom pre ostatných.

V termínoch kvalitatívnych výstupov je benefit najlepšie demonštrovaný príbehmi. V Brne, riaditeľka medzinárodnej konferencie skonštatovala, ako na ňu Makeable projekt zapôsobil, keď si uvedomila, že nedokáže rozlíšiť participantov od organizátorov. Mladý muž zo Slovenska a ďalší z Anglicka spolu dokázali komunikovať pomocou gest a výrazov tváre bez toho, aby ovládali jazyk krajiny toho druhého. Dvaja muži z Talianska a Španielska dokázali vystúpiť pred publikom a prečítať svoje svedectvá písané v poézii a v próze o dôležitosti projektu Makeable pre ich životy. A na záverečnom stretnutí v Birminghame, 75 ľudí, ktorí boli začlenení do projektu odprezentovali tanečné predstavenie, v ktorom vyjadrili ako veľmi ich samotných projekt Makeable zmenil. Návštevníci aj samotní aktéri tohto predstavenia vyjadrili aká dojemná a inšpiratívna skúsenosť to bola.

Plánovali sme skúmať, rozvinúť a zdieľať občiansky model postihnutia ale nepredpokladali sme, že sa stane tak dynamickou skúsenosťou a tiež sme nepredvídali spôsob,  akým dovedieme projekt do fungovania v praxi. Učili sme sa jeden od druhého, od návštevy k návšteve, ďalej a vytrvalo rozvíjajúc naše skúsenosti a spoločný cieľ a benefit. My – ľudia s postihnutím, asistenti, kreatívni facilitátori, manažéri a projektový koordinátor – sme dokázali tento model pretransformovať do reálneho života.

Viedli sme projekt Makeable ako aktívny výskumný projekt – 6 organizácií spolupracujúcich na myšlienke, ako zdokonaliť to, čomu sa ich zamestnanci venujú a zatiaľ sa všetci naučili niečo aj od ľudí s postihnutím. Tak sme všetci spoločne pracovali na rovnakom cieli. Duch projektu dvojročnej spolupráce naďalej pretrváva a partneri teraz spolupracujú na spoločnom plánovaní dvoch ďalších návrhoch projektu Leonardo: transfer inovácií a multilaterálny projekt.

Tom Jones
hlavný koordinátor projektu

REAKCIE NAŠICH CESTOVATEĽOV NA ZAHRANIČNÉ NÁVŠTEVY:
a) Návšteva Španielska
b) Moja návšteva Talianska
c) Služobná cesta do Belgicka
d) Ako som bola v Čechách
f) Pobyt v Anglicku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *